Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ 2023 – Πώς θα κάνετε την αίτηση

Κοινοποιήστε

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα 2023 – Το ύψος, η διαδικασία και οι δικαιούχοι της ενίσχυσης
Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα 2023 της ΔΥΠΑ, ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2023.

Το χρηματικό ποσό που δίνεται στους δικαιούχους ξεκινά από τα 609,75 ευρώ και φτάνει τα 1.219,50 ευρώ.

Το ειδικό εποχικό επίδομα 2023 αναμένεται να δοθεί με αυστηρά κριτήρια σε μία σειρά από επαγγελματίες και δεν θα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.

Εποχικό Επίδομα 2023: Τι πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Aφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, καταχωρώντας του κωδικούς Taxisnet στο σύστημα ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Εργασία και ασφάλιση
Ανεργία
Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Εποχικό Επίδομα 2023: Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Εποχικού Επιδόματος 2023 είναι όσοι ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου,
λατόμου,
ασβεστοποιού,
κεραμοποιού,
πλινθοποιού,
αγγειοπλάστη,
δασεργάτη,
ρητινοσυλλέκτη,
καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου,
υποδηματεργάτη,
μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
χειριστή εκσκαπτικών,
ανυψωτικών,
οδοποιητικών,
γεωτρητικών μηχανημάτων,
ηθοποιού,
τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου,
ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου,
ταμία κινηματογράφου και θεάτρου,
εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
σμυριδεργάτη,
το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων,
καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης».
Εποχικό Επίδομα 2023: Τα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και οι δικαιούχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι τα εξής:

1. Για τους πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, για ανεξαρτήτες υπηρεσίες ή έργου.

2. Για τους μουσικούς, χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

3. Για τους Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων: άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

4. Για τους Σμυριδορύκτες Νάξου: βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

5. Για όσους ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λπ.).: Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

6. Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ – «Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (ελέγχεται ο αριθμός μισθωτών στον πίνακα Β > Απασχολούμενο Προσωπικό> Αριθμός μισθωτών (κωδ.026)).

Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης οφείλουν να αναζητούν είτε αυτεπάγγελτα είτε από τους ασφαλισμένους επιπλέον των ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο (π.χ. έναρξη της στράτευσης, βεβαιωμένη ασθένεια, στοιχεία συνταξιοδότησης, στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.).

Οι ασφαλισμένοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να επιλέξουν σωστά τον κλάδο για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και της ασφαλιστικής τους κατάστασης συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους. Επίσης, οφείλουν να αποτυπώνουν στην αίτησή τους με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, δηλώνουν και τον αριθμό καταθετικού λογ/σμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο υποχρεωτικά είναι πρώτοι δικαιούχοι, όπου και θα πιστωθεί το βοήθημα.


Κοινοποιήστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν…